Ogólne zasady przechowywania chemicznych środków ochrony roślin

Przezorny rolnik lub ogrodnik ma zawsze niewielki (corocznie wymieniany) zasób najczęściej używanych środków grzybo- i owadobójczych. Dzięki temu unika kłopotów i straty czasu w momencie silniejszego wystąpienia szkodników lub chorób oraz zwiększonego zapotrzebowania na poszukiwane środki. Stosunkowo długi okres ważności środków chemicznych pozwala na wcześniejszy ich zakup. Na podstawie badań ustalono, że okres ważności pylistych środków wynosi około 2,5 roku, środków płynnych owadobójczych — około 2 lata, zapraw nasiennych — około 2,5 roku. Okresy ważności poszczególnych preparatów podawane są na ich opakowaniu łącznie z określeniem warunków ich przechowywania. Przy zakupie środków chemicznych należy uważać, aby opakowania były oryginalne i nie uszkodzone. W razie opakowań zastępczych trzeba żądać etykiet lub instrukcji zawierających przepisy stosowania i przechowywania środków oraz datę ich ważności. Środki chemiczne należy przewozić na miękkim podkładzie (słomie), przykryte brezentem w celu zabezpieczenia przed rozpylaniem oraz przed światłem i deszczem. Nie wolno przewozić środków chemicznych jednocześnie z produktami spożywczymi lub paszami dla zwierząt (słomą, sianem itp.). Nie wolno pozostawiać bez opieki środków transportu ze środkami chemicznymi w miejscach, gdzie znajdują się dzieci. Zakupione środki chemiczne należy przechowywać w pomieszczeniach odpowiednich, tzn. spełniających następujące warunki. Pomieszczenie musi być oddzielne. Nie wolno przechowywać trucizn w magazynie ze zbożem, czy innymi produktami spożywczymi ani w składach z paszą (zarówno w postaci korzeni i bulw, jak mieszanek treściwych, słomy lub siana). Niedopuszczalne jest również przechowywanie środków chemicznych w mieszkaniach, zwiększające niebezpieczeństwo zatrucia dzieci. Środki chemiczne oraz nawozy mineralne należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. W pomieszczeniu wilgotnym preparaty ulegają zbryleniu oraz tracą szybko właściwości toksyczne. Szczególnie wrażliwe na wilgoć są pyliste środki chwastobójcze. Okazało się też, że stwierdzana niekiedy słaba skuteczność środków owadobójczych spowodowana została nieodpowiednimi warunkami przechowywania. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 0°C i przekraczać 25°C. Temperatura poniżej 0°C i powyżej 25°C osłabia na ogół działanie toksyczne i skraca okres ważności przechowywanych środków. Preparaty w postaci pasty wysychają pod wpływem wysokiej temperatury i ulegają zbryleniu. Utrzymująca się przez dłuższy czas temperatura poniżej 0°C powoduje wytrącanie się substancji czynnych, zwłaszcza z płynnych preparatów i bardzo stężonych. Podłoga w pomieszczeniach na środki chemiczne powinna być drewniana, a cementową należy przykryć deskami lub innymi podkładami. Magazyn powinien mieć szczelne, dobrze dopasowane okna i drzwi, zawsze zamknięte na kłódkę. Łatwy dostęp do środków chemicznych to groźba zatrucia ludzi (zwłaszcza dzieci) oraz zwierząt domowych. Dostęp światła powoduje szybki rozkład niektórych środków, w związku z tym trzeba zasłaniać okna. Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych, nie uszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Opakowania zastępcze należy zaopatrzyć w etykiety zawierające czytelnie napisaną nazwę środka chemicznego, słowo „trucizna” lub rysunek trupiej główki. Pozwoli to uniknąć pomyłek, tragicznych w skutkach. Ostrzeżenia te nie są bezpodstawne. W ostatnich latach zdarzyły się przypadki śmiertelnych zatruć ludzi i zwierząt. Stosunkowo często nadchodziły również meldunki o opryskiwaniu lub opyleniu, plantacji rzepaku i innych roślin środkami chwastobójczymi zamiast owadobójczymi. Zniszczenie roślin na kilkudziesięciu hektarach to skutek lekkomyślności ludzi, którzy zawierzyli własnej pamięci. Opakowania z preparatami pylistymi można układać warstwą grubości około 1,5 m bez obawy o ich jakość. Zbyt duży jednak nacisk pogarsza ich własności fizyczne oraz skraca okres ważności. W pomieszczeniach ze środkami chemicznymi nie należy umieszczać przedmiotów żelaznych, żelazo bowiem może przyspieszyć rozkład substancji owadobójczych.